Raport wynagrodzenia informatyków w 2016 roku

Do środy 4 listopada włącznie: ponad 30 tysięcy ebooków i audiobooków ze zniżkami do 95%. Kliknij tutaj.

raport2016Dzięki uprzejmości firmy Sedlak & Sedlak mam okazję zaprezentować Wam fragment raportu wynagrodzeń w branży IT w 2016 roku. Artykuł w wersji PDF można pobrać stąd.

O raporcie

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016 uczestniczyło 66 oddziałów firm informatycznych. W opracowaniu zaprezentowano analizy dla 76 stanowisk pracy. Wśród uczestników badania przeważają firmy zajmujące się produkcją oprogramowania (55% próby). Oddziały o profilu usługowym i finansowym to odpowiednio 33% i 8% wszystkich uczestników. W raporcie wzięło także udział 5% firm telekomunikacyjnych. Badanie prowadzone było w okresie styczeń – maj 2016 roku. Dane pozyskiwane były na dzień 01.01.2016 (lub najbardziej aktualne) z pionów personalnych firm uczestniczących w projekcie.

[Aktualizacja 31.08.2016 03:10 – dodano definicje użytych terminów]

Definicje użytych terminów:

Płaca podstawowa – stałe składniki wynagrodzenia brutto, czyli płaca zasadnicza określona umową o pracę oraz ewentualne stałe dodatki (funkcyjny, stażowy itp.) na dzień 01.01.2016 r. (lub najbardziej aktualne dane).

Płaca całkowita – suma płacy podstawowej oraz uśrednionych ruchomych składników wynagrodzenia (premie, prowizje, nagrody itp.) wypłaconych w roku poprzedzającym badanie.

Płaca zmienna – różnica między płacą całkowitą a płacą podstawową danego pracownika (mediana płacy zmiennej nie jest równa różnicy między medianą płacy całkowitej a medianą płacy podstawowej na stanowisku).

Mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie oddziałów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN.

Dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1 500 PLN, to wynagrodzenie na danym stanowisku jest w 1/4 oddziałów niższe, a w 3/4 wyższe od 1 500 PLN.

Górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 2 500 PLN, to wynagrodzenie na danym stanowisku jest w 3/4 oddziałów niższe, a w 1/4 wyższe od 2 500 PLN.

WYNAGRODZENIA W BRANŻY IT

Jednym z kilku kryteriów analizowanych w raporcie są wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych Jak wynika z raportu prezesi firm zagranicznych otrzymują wynagrodzenie całkowite nawet dwa razy wyższe niż w firmach polskich. W przypadku dyrektorów różnica ta sięga około 50%, a wśród specjalistów 25%.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Kolejnym ważnym kryterium wpływającym na wynagrodzenie jest wielkość firmy. W raporcie jest ona definiowana na dwa sposoby: poprzez wielkość zatrudnienia oraz wielkość rocznych przychodów. Jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia okazało się, że najwięcej płacą największe firmy. Najwyraźniej różnice tę widać wśród dyrektorów oraz kierowników.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

W badaniu wzięły udział firmy o różnym profilu działalności: sektor finansowy, software i usługi. Na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych najwyższe wynagrodzenia są w sektorze finansowym. Jeśli chodzi o firmy softwarowe i usługowe różnice w wynagrodzeniach są nieznaczne, za wyjątkiem dyrektorów pionu. W firmach softwarowych zarabiają oni 16 369 PLN miesięcznie, podczas gdy w firmach usługowych jest to 23 015 PLN. Analizy stawek płac dla poszczególnych grup stanowisk (np. specjaliści, kierownicy, dyrektorzy stanowią pierwszą część raportu. Druga to informacje o wynagrodzeniach na 76 stanowiskach pracy, należących do 5 rodzin (w tym naczelne kierownictwo, projektowo-programistyczna techniczno-sprzętowa, konsultingu i wdrożeń oraz bezpieczeństwa IT). Stanowiskiem najpopularniejszym, a więc występującym w największej liczbie oddziałów (38 był „Kierownik projektu IT”. Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na tym stanowisku mieściło się w przedziale od 9 300 PLN do 12 967 PLN, a mediana to 11 040 PLN.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW W BRANŻY IT

W tej części raportu przedstawiono jak w 2016 roku kształtuje się poziom płac podstawowych i całkowitych specjalistów IT o różnym poziomie doświadczenia. Wynagrodzenia podstawowe: liczy się poziom zatrudnienia i rodzaj umowy Mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów zatrudnionych w branży IT w 2016 roku wynosi 6 625 PLN. Połowa z nich otrzymuje miesięcznie od 5 150 do 8 070 PLN płacy zasadniczej. Specjaliści na stanowiskach eksperckich zarabiają od 9 500 do 13 250 PLN. Natomiast w przypadku doświadczonych specjalistów stawki wynagrodzeń połowy pracowników wahają się od 5 100 do 7 040 PLN. Więcej informacji zamieszczono na wykresie 1.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Analizując wynagrodzenia zasadnicze w branży IT, warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie stawek podstawowych oferowanych pracownikom zatrudnionym w oparciu o różne umowy o pracę. W tym ujęciu najwyższe płace (mediana) otrzymują specjaliści związani z pracodawcą kontraktem (9 000 PLN). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło otrzymują 4 448 PLN, natomiast w przypadku umowy zlecenia stawki podstawowe oscylują na poziomie 3 303 PLN miesięcznie.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Z uwagi na niewielki udział płacy zmiennej w wynagrodzeniu, poziom stawek całkowitych w sektorze IT nie odbiega istotnie od pensji zasadniczych. Mediana płacy
całkowitej zatrudnionych tu specjalistów (a zatem sumy wynagrodzenia podstawowego, stałych miesięcznych i rocznych składników oraz średniomiesięcznego wynagrodzenia zmiennego) wynosi 6 873 PLN. Połowa młodszych specjalistów zarabia od 3 673 do 5 250 PLN, natomiast co drugi doświadczony specjalista otrzymuje od 5 200 do 7 404 PLN miesięcznie. W przypadku starszych specjalistów i ekspertów mediany płac całkowitych wynoszą odpowiednio 8 614 oraz 12 125 PLN.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Najwyższe wynagrodzenia całkowite specjalistów zaraportowano wśród firm zatrudniających powyżej 1 000 osób oraz o przychodach przekraczających 200 mln PLN
(odpowiednio 7 150 oraz 7 113 PLN miesięcznie). Najniższe stawki płac oferowane są natomiast w organizacjach o zatrudnieniu od 101 do 1 000 osób (6 515 PLN) oraz o przychodach do 25 mln PLN (6 589 PLN).

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach specjalistycznych

Na koniec zwróćmy uwagę na stawki płac całkowitych na wybranych stanowiskach specjalistycznych (poziom: doświadczony). Spośród zaprezentowanych, najwyższe wynagrodzenia – 8 800 PLN – otrzymują administratorzy baz danych. Płace przekraczające 7 000 PLN miesięcznie oferowane są administratorom sieci lan/wan (7 605 PLN) oraz projektantom systemowym (7 500 PLN). Natomiast mniej niż 5 000 PLN miesięcznie zarabiają serwisanci sprzętu komputerowego (4 742 PLN) i inżynierowie wsparcia technicznego/specjaliści help-desk (4 580 PLN).

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

BENEFITY W BRANŻY IT

Świadczenia pozapłacowe nabierają co raz większego znaczenia w systemach wynagrodzeń. Pracodawcy wzbogacają pakiety benefitów, aby przyciągać do firmy dobrych pracowników, a także utrzymywać konkurencyjność na rynku. W tej części raportu przedstawiono jakie benefity oferują pracodawcy z branży IT swoim pracownikom w 2016 roku.

Elastyczne formy zatrudnienia w branży IT
Elastyczny czas pracy to obok opieki medycznej i karnetów na siłownię jeden z najatrakcyjniejszych benefitów w oczach pracowników. W związku z tym pracodawcy branży IT oferują ten przywilej aż 83% swoim pracownikom. Nieznacznie mniej bo 73% zatrudnionych miało również możliwość pracy zdalnej. Z kolei z zatrudnienia w formie telepracy mogło skorzystać 43% pracowników.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że branża IT tworzy elastyczne środowisko pracy.

Benefity oferowane specjalistom IT
Poza benefitami opisującymi elastyczne środowisko pracy najpopularniejszym świadczeniem oferowanym specjalistom IT przez pracodawców są szkolenia zawodowe. Może z nich korzystać 87% pracowników. Drugim benefitem pod kątem popularności są zajęcia sportowo – rekreacyjne oferowane 81% pracownikom. Większość zatrudnionych ma również dostęp do komputera przenośnego oraz dodatkowej opieki medycznej. Z tych benefitów może korzystać 72% specjalistów IT.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Z kolei benefitami najrzadziej oferowanymi, spośród przebadanych, były programy emerytalne, samochód służbowy czy ryczałt na paliwo. Dostęp do tych świadczeń miało około 1% specjalistów.
Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom z różnym rodzajem umowy
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT uwzględniono pracowników zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę, ale także na umowę o dzieło, zlecenie czy kontrakt. Na wykresie przedstawiono różnicę w benefitach oferowanych specjalistom z różnym rodzajem umowy.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016

Najwięcej świadczeń dodatkowych otrzymują zatrudnieni na umowę o pracę. 95% z nich ma dostęp do dodatkowej opieki medycznej. Spośród pracowników na kontrakcie 79% może korzystać z tego benefitu, a w przypadku umowy zlecenie czy umowy o dzieło jest to odpowiednio 65% i 46%.

Duże różnice można zaobserwować również w przypadku oferowania pracownikom polisy na życie. Może z niej korzystać większość specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę (61%), znacznie mniej pracujących na kontrakcie (21%), umowie o dzieło (9%) czy umowie zlecenie (4%).

Pełna wersja raportu to 233 strony, analizy dla 78 stanowisk pracy oraz dane pochodzące z 66 oddziałów firm informatycznych. Więcej informacji tutaj.

Źródło: wynagrodzenia.pl – Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń.

 

Patroni Notatnika Programisty

Dziękuję za wsparcie bloga Michałowi Hurko-Romeyko!

Ty również możesz zostać patronem Notatnika Programisty!


[Aktualizacja 01.09.2016 00:30] – promocja zakończona

Do środy trwa jedna z największych promocji na ebooki informatyczne.
W dniach 29-31.08.2016 włącznie można kupić w Ebookpoincie 500 ebooków w 4 progach cenowych: 9,90 zł, 14,90 zł, 19,90 zł i 25,90 zł!
Informatycznie zaczytani

To również może Cię zainteresować:

 • Benefity w branży IT w 2017 rokuBenefity w branży IT w 2017 roku Oferowanie niektórych benefitów stało się już standardem na Polskim rynku pracy, a szczególnie w branży IT. Firmy informatyczne dbają o to by pakiet proponowanych przez nich świadczeń […]
 • Bing jako najlepsza wyszukiwarka dla programistów?Bing jako najlepsza wyszukiwarka dla programistów? Bing podczas jednej z aktualizacji udostępnił ciekawą i unikalną funkcję dla programistów - wyszukiwarka zwraca przykładowe kody programów, które możemy uruchomić jednym kliknięciem w […]
 • Zarobki w IT w I półroczu 2019 – najnowsze dane No Fluff JobsZarobki w IT w I półroczu 2019 – najnowsze dane No Fluff Jobs W branży IT ciągle zarabia się dużo więcej niż w innych gałęziach gospodarki. Zarobki programistów w pierwszym półroczu 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem wzrosły, choć i tak były już na […]
 • O tym co robiłem w ostatnim czasie i dlaczego na blogu jest cisza.O tym co robiłem w ostatnim czasie i dlaczego na blogu jest cisza. Od zawsze miałem tak, że gdy jakiś temat mnie zainteresował, pochłaniał mój czas całkowicie - po kilkanaście godzin dziennie. Wpadam wtedy w jakiś trans, który sprawia mi ogromną […]
 • 10-letni chłopak zdobył 100% na egzaminie OCPJP z Javy!10-letni chłopak zdobył 100% na egzaminie OCPJP z Javy! W zeszłym roku Ronil Shah zaskoczył prawie wszystkich zdobywając sto procent punktów w egzaminie z Javy OCPJP. Jednak to nie wszystko. Najciekawsze jest to, że egzamin ten przewidziany […]
 • 2000 polubień na Facebooku2000 polubień na Facebooku Dziś dwutysięczna osoba polubiła na Facebooku stronę Notatnik programisty. Dziękuję! Z tej okazji przygotowałem dla Was kilka interesujących informacji o tym kim jesteście - ile macie […]

7 thoughts on “Raport wynagrodzenia informatyków w 2016 roku

 1. @Sq
  To są płace całkowite, czyli brutto + premie, dodatki… Jeśli pobierzesz PDF:
  http://wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/bezplatny-raport-o-wynagrodzeniach-informatykow-w-2016-roku

  To możesz tam znaleźć definicje:

  Płaca podstawowa – stałe składniki wynagrodzenia brutto, czyli płaca zasadnicza
  określona umową o pracę oraz ewentualne stałe dodatki (funkcyjny, stażowy itp.) na
  dzień 01.01.2016 r. (lub najbardziej aktualne dane).

  Płaca całkowita – suma płacy podstawowej oraz uśrednionych ruchomych składników
  wynagrodzenia (premie, prowizje, nagrody itp.) wypłaconych w roku poprzedzającym
  badanie

Dodaj komentarz